Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
Październik 25, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Korony i implanty stomatologiczne
Październik 28, 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wchodzą w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek i obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty zawierane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, głównym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne są poświadczeniem przeprowadzenia czynności prawnej i z tego względu zawierają w sobie rozległy obszar działań. Zazwyczaj dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami z działu darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Często są to również sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do przygotowania takiego potwierdzenia niezbędne jest spełnienie paru kryteriów. Między innymi w czasie tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszelkie wyciągi, odpisy i kopie mogą być porównane z pierwowzorami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród licznych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zwykle dostaje strona przeciwna, a dokument może wywołać skutki prawne. Strona, która składa oświadczenie, może tego dokonać w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument i sporządza protokół z całego działania. Jeżeli storna przeciwna decyduje odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny ma właściwą budowę i nie może być zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zazwyczaj notariusz spisuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych oraz z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest także niezbędne, kiedy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w momencie, kiedy osoby podpisane na wekslu nie regulują swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych sytuacjach – zwykle, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery albo dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną potwierdza protokół, w którym zawarte są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz sporządza wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na prośbę stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zazwyczaj pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu ewentualnych zmian, aby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Sporządzony projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.