Zawieszenie i przywrócenia prawa do opieki

przewozy autokarowe Toruń wynajem autokarów cena
Przewozy autokarowe Toruń – Koszty
Sierpień 1, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta Toruń – Wznowienie granic działki
Sierpień 8, 2019
Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców dotyczące małoletniego dziecka, obejmujące przede wszystkim obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Elementami sprawowania opieki nad dzieckiem są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic starający się o opiekę nad dzieckiem musi wykazać w toku procesu sądowego, że ma predyspozycje materialne do przejęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie i dochody wystarczające do utrzymania. Obligatoryjne jest również udowodnienie bycia roztropnym i troskliwym rodzicem, który zapewni dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W ocenie, któremu z rodziców powierzyć władzę rodzicielską, sąd powinien w głównej mierze kierować się korzyścią dziecka. W tym przypadku ważny jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, a także otoczenie, w jakim dziecko będzie wychowywane.

W tym względzie sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na bazie badania rodziny. Wartościowym dowodem będą też deklaracje świadków, na przykład rodziny lub znajomych, mających wiedzę na temat sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO ROZPRAWY O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym czynnikiem wezwania w tej kwestii adwokata jest separacja lub rozwód. Jest uzasadniona brakiem możliwości wspólnego sprawowania opieki, sposobu wychowywania dziecka, w głównej mierze gdy pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki są na złym poziomie. Prawnik wnosi sprawę na rzecz jednej ze stron o przyznanie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta i zmniejszenie jej względem drugiej strony. Ze względu na przykry charakter tego typu procesów warto zatrudnić doświadczonego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W KWESTII WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Opieka naprzemienna

Zazwyczaj dobrym wyjściem z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o formie wykonywania obowiązku oraz zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje adwokat, jednak może także powstać w kształcie zaprotokołowanej deklaracji w czasie rozprawy.

Kluczowa jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszelkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz uzgodnienia jakie działania rodzice będą podejmować wspólnie, a jakie oddzielnie. W sferze porozumienia adwokat może dopisać uzupełniające uzgodnienia, na przykład odnośnie alimentów.

Kiedy rodzice mają trudność z wypracowaniem wspólnego planu wychowawczego, adwokat może pomóc im jako bezstronny mediator. Może to ułatwić ogólne zrozumienie i określenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka oraz przygotowanie konkretnego dokumentu.

Rezultatem takiego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków i podobnej, lecz niekoniecznie tej samej ilości czasu spędzanego z dzieckiem. To oznacza, że dziecko ma dwa miejsca zamieszkania i żyje naprzemiennie u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli rodzice nie są w stanie sporządzić wspólnego porozumienia, wtedy sąd wydaje werdykt na podstawie uzyskanych opinii oraz dowodów. Władza rodzicielska może zostać powierzone tylko jednemu z opiekunów ograniczając prawa i obowiązki drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także sposobność złożenia wniosku o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W skrajnych sytuacjach można starać się o absolutne odebranie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać wystawiony przez prawnika, kiedy wykorzystane wcześniej lżejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, albo gdy rodzic przekracza swoje uprawnienia czyli dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w przypadku gdy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka oraz brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem albo gdy rodzic nie może wykonywać swoich obowiązków przykładowo w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe przez długi czas, kiedy te czynniki zanikają można wynająć prawnika i walczyć o przywrócenie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest przejściowa. W takim wypadku można wnioskować o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie okresowe zawieszenie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka oraz kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest podobne do pozbawienia władzy rodzicielskiej, choć łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Orzeczenie o odebraniu lub zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o zwrócenie praw w każdej chwili. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem wymagana jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, obecność rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Kontakt z kancelarią: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.