Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
Październik 25, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Korony i implanty stomatologiczne
Październik 28, 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wchodzą w skład ustalonych przez prawo o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty zawierane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, głównym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią dowód dokonania czynności prawnej i z tego powodu obejmują rozległy obszar działań. Zwykle dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze sfery darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do opracowania takiego poświadczenia potrzebne jest wypełnienie paru kryteriów. Między innymi w czasie tworzenia aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma równą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z autentykami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród licznych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły odbiera strona przeciwna, a sam dokument może wywołać skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument oraz przygotowuje protokół z całego procesu. Jeżeli storna przeciwna chce odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem dostarczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok ważnych wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez specjalny protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny musi mieć właściwą formę oraz nie może być zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Zwykle notariusz przygotowuje protokoły z różnych walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest również niezbędne, gdy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Zwykle protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych sytuacjach – z reguły, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe albo dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zawarte są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wydaje wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na prośbę stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą konkretne działania. Zwykle pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu potrzebnych zmian, by czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Sporządzony projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.